Gældende fra november 2017

Kontaktpersonordninger i Sundhed og Omsorg, Ringkøbing-Skjern Kommune

En arbejdsgruppe i Sundhed og Omsorg bestående af enhedsledere og en sygeplejefaglig konsulent har udarbejdet et sæt principper for kontaktpersonordninger for området.

Principperne er udarbejdet på baggrund af et notat fra starten af 2016 hvor enhedernes praksis på området blev undersøgt. Resultatet af undersøgelsen var, at der generelt set var stor opbakning til konceptet om at bruge kontaktpersoner, men at der selvfølgelig i denne model også lå nogle svagheder. Disse svagheder kunne dog løses af konkrete tiltag, som også kom frem. 

Formålet med de udarbejdede principper, som beskrives nedenfor, er at sikre ensartethed på tværs af Sundhed og omsorg, angående hvordan borgerne mødes i vores enheder og hvordan der sikres kontinuitet i borgerens forløb.

Hensigten har været at udforme et koncept for hvordan vi i sundhed og omsorg håndterer den pleje, omsorg og behandling, vi gerne vil give til borgerne, på en ensartet og kvalificeret måde.  

  • At beboeren oplever en tryg hverdag med hensyntagen til individuelle ønsker og behov. 
  •  At kontaktpersonen skaber sammenhæng og helhed i borgerens hverdag, gennem grundigt kendskab til borgeren. 
  • At kontaktpersonen er i stand til at tilbyde, planlægge, koordinere og evaluere individuel pleje, omsorg og aktivitet ud fra borgerens sygdomme, handicap og ressourcer. 
  • At kontaktpersonen på plejecentrene udarbejder/ er ansvarlig for udarbejdelse af plejeplan, sundhedsfaglig udredning og handleplaner.